Dokumentation

Stadgar för föreningen Spånga-Kista församlings väl – Djärva Möten (Sfv-DM) 

§ 1. Spånga-Kista församlings väl – Djärva Möten är en ideell förening med en kristen och humanistisk grundsyn.

§ 2. Föreningens ändamål är att verka som nomineringsgrupp vid val till förtroendeuppdrag i Spånga församling och i Svenska kyrkan för övrigt. Verksamheten är partipolitiskt obunden och skall tillvarata församlingsmedlemmarnas intressen.

§ 3. Till medlemmar kan antas personer som delar föreningens värderingar.

§ 4. Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fem och högst åtta ledamöter samt två till fem ersättare. Antal ledamöter och ersättare bestäms vid årsmötet. Ledamöter väljs på två år och  ersättare väljs på ett år. Ordföranden utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 5. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å dess vägnar. Styrelsen åligger att

– verkställa av årsmötet fattade beslut

– handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper

– till årsmötet avge årsredovisning för det senast avslutade verksamhetsåret.

§ 6. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Kallelse med föredragningslista skall senast en vecka i förväg tillställas ledamöter och ersättare. Sammanträden skall protokollföras och protokollen tillställas styrelsens ledamöter, ersättare och revisor. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Omröstning skall ske öppet, utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder; dock sker vid val avgörandet genom lottning.

§ 7. Föreningens verksamhet finansieras genom årliga medlemsavgifter.

§ 8. Styrelsen utser inom sig de personer som har rätt att teckna föreningens firma. Vid belopp över 5000 kr gäller att två personer i förening får denna rätt, i annat fall en person.

§ 9. Styrelsens förvaltning av föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor; denne väljs på ett år. För revisorn utses en ersättare.

§ 10. Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. Föreningens räkenskaper skall avslutas den 31 december varje år. Styrelsens årsredovisning skall vara revisorn tillhanda senast den 1 mars efter verkställd räkenskapsavslutning.

§ 11. Årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte skall tillsammans med föredragningslista utsändas senast två veckor i förväg. Protokoll skall föras samt skall justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 12. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

a)      Upprop
b)      Val av ordförande och sekreterare för mötet
c)      Val av justerare, tillika rösträknare
d)      Fråga om kallelse skett i behörig ordning
e)      Fastställande av föredragningslista
f)       Redovisning av verksamhets- och förvaltningsberättelser
g)      Revisionsberättelse
h)      Beslut om ansvarsfrihet
i)       Beslut om verksamhetsplanen
j)       Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
k)      Beslut om antalet styrelseledamöter
l)       Val av ordförande i styrelsen
m)     Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
n)      Val av en revisor och en ersättare
o)      Val av valberedning
p)      Fråga om ersättningar
q)      Motioner
r)      Övriga frågor
s)      Mötets avslutande

§ 13. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas i två på vartannat följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Mötena skall hållas med minst 30 dagars mellanrum. Beslut skall fattas med minst två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade.

§ 14. Föreningen upplöses om förutsättningarna för dess verksamhet saknas. Beslut om upplösning fattas i samma ordning som beslut om ändring av stadgarna.